logo
0

Protecţia datelor personale

Politica de confidențialitate
Administratorul datelor cu caracter personal furnizate în scopul realizării obiectului contractului de cumpărare este vânzătorul.
Date de identificare și contact ale administratorului
Scopul prelucrării, domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal și temeiul juridic pentru prelucrare
Cumpărătorul are cunoștință de faptul că, în scopul încheierii unui contract de cumpărare și în scopul executării ulterioare a acestuia (procesarea comenzii, asigurarea și livrarea de bunuri) și eventuala soluționare a reclamațiilor administratorul va procesa și va stoca, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 2016/679, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare doar GDPR), datele sale cu caracter personal în următoarea măsură: nume, prenume, adresa, e-mail, număr de telefon și metoda de plată.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu articolul 6.1 punct. b) GDPR executarea contractului a cărui parte este și cumpărătorul.
Categoriile de beneficiari / beneficiarilor de date cu caracter personal
Administratorul se angajează să nu furnizeze datele personale ale cumpărătorului altor părți decât celor care urmează:
1) transportatorul contractual, pe care cumpărătorul îl alege în formularul de comandă în scopul livrării, lista de transportatori disponibili este aici, datele fiind furnizate în următoarea măsură: numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.
2) Compari.ro pentru a genera și a trimite chestionare privind satisfacția clienților în cadrul programului Magazin de încredere în care este implicat magazinul online. Temeiul juridic pentru prelucrare este, în acest caz, în conformitate cu articolul 6 aliniatul 1 punct. f) GDPR un interes legitim al administratorului de date, care constă în determinarea satisfacției cumpărătorului cu serviciile furnizate de vânzător. Chestionarele sunt trimise tuturor cumpărătorilor care nu au refuzat trimiterea de mesaje cu caracter comercial în sensul articolului 7 aliniatul 3 din Lege privind anumite servicii ale societății informaționale (nr. 480/2004 Coll.), și se efectuează după fiecare achiziție din magazinul online. Administratorul portalului Compari.ro este îndreptățit să utilizeze adresa de e-mail pe care ați furnizat-o numai pentru generarea și trimiterea unui chestionar de satisfacție în sensul Termenilor portalului Compari.ro.
Timp de stocare
Datele personale vor fi stocate de administrator pe întreaga perioada de timp necesară pentru finalizarea contractului (procesarea comenzii și livrarea bunurilor) precum și pe durata garanției legale (24 de luni de la primirea bunurilor) sau pe durata garanției dacă este stabilită altfel.
Cumpărătorul are cunoștință de faptul că administratorul are obligația de a păstra documente contabile și evidențe contabile (facturi) în conformitate cu secțiunea 31 din Legea contabilității (nr. 593/1991 Coll.) pentru o perioadă de 5 ani începând cu sfârșitul perioadei contabile la care se referă (adică, dacă cumpărați bunuri în 2018, factura trebuie păstrată până la sfârșitul anului 2023). Administratorul are, de asemenea, obligația conform secțiunii 47 din Legea administrației fiscale (nr. 337/1992 Coll.) de a păstra factura timp de 3 ani de la sfârșitul perioadei impozabile în care are obligația fiscală legată de factură (adică atunci când cumpărați bunurile în 2018, factura pentru procedurile fiscale trebuie păstrată până la sfârșitul anului 2021). Factura include următoarele detalii personale: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.
PENTRU PLĂTITORII DE TVA:
De asemenea, cumpărătorul are cunoștință de faptul că, în conformitate cu articolul 35 din Legea privind taxa pe valoarea adăugată (nr. 235/2004 Coll.) administratorul ar trebuie să păstreze documentele fiscale timp de 10 ani de la sfârșitul perioadei impozabile în care a avut loc tranzacția (adică, cumpărați bunuri în 2018, factura trebuie păstrată până la sfârșitul anului 2028). Documentul fiscal conține următoarele date personale: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.
Drepturile cumpărătorului în ceea ce privește datele cu caracter personal
Cumpărătorul mai are cunoștință de faptul că, în temeiul articolelor 15-21, GDPR are dreptul:
1) accesul la datele cu caracter personal care constă în dreptul de a obține de la operator o confirmare a prelucrării sau nu a datelor cu caracter personal care îl privesc și, dacă da, are dreptul de acces la astfel de date cu caracter personal și la informațiile specificate la articolul 15 din GDPR;
2) pentru corectarea datelor personale incorecte, mai departe în scopul procesării, cumpărătorul are dreptul să completeze datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare în conformitate cu articolul 16 al GDPR;
3) la eliminarea datelor cu caracter personal ("dreptul de a fi uitat") ceea ce înseamnă că operatorul elimină fără amânare datele cu caracter personal referitoare la cumpărător, de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru executarea contractului, cu excepția cazului în care există un alt motiv legitim pentru prelucrarea ulterioară a acestora;
4) de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în cazurile definite la articolul 18 GDPR;
5) la portabilitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu termenii articolului 20 GDPR;
6) de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 GDPR.
La cerere, administratorul furnizează cumpărătorului informații cu privire la măsurile luate, în orice caz în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării.
În cazul îndoielii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cumpărătorul are dreptul să contacteze Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care este Organul de supraveghere în acest domeniu, și să depună o plângere.